Powrót na górę strony

Nowa aplikacja

Aplikacja prezentuje tereny pogórnicze i poprzemysłowe pozyskane z systemu OPI TPP 2.0 na tle następujących danych przestrzennych:
- form ochrony przyrody pochodzących ze strony Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
- zagrożeń powodziowych w oparciu o usługę WMS udostępnianą przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
- danych geologicznych w oparciu o usługę WMS udostępnianą przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy,
- sieci kolejowych regionalnych przewoźników w województwie śląskim wraz z informacjami o dworcach i przystankach,
- sieci dróg w województwie śląskim pozyskanych z bazy BDOT10k wraz z informacjami dotyczącymi natężenia ruchu drogowego na wybranych odcinkach i emisją hałasu pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
Dodatkowo aplikacja zawiera usługi sieciowe z GUGiK takie jak:
- Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT),
- Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (KIMPZP),
- Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG) - wykorzystywana w narzędziu Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK). Pozwala na wyszukiwanie działek ewidencyjnych na podstawie identyfikatora, z wykorzystaniem informacji zawartych w powiatowych bazach ewidencji gruntów i budynków, umożliwiająca przeglądanie geometrii i numerów działek.